Autisme
Autisme is niet te genezen. Ook is autisme vaak aan de buitenkant niet te zien. Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis met een neurologische oorzaak. Autisme word ook wel een pervasieve stoornis genoemd. Dat betekent dat de gevolgen op alle gebieden van het leven merkbaar zijn, vooral op het gebied van sociale interactie, communicatie en verbeelding. Iemand die autisme heeft, heeft dat zijn hele leven lang. Autisme valt met medicatie niet te genezen. Vaak ontstaan er door het autisme ook problemen als depressies en/of angststoornissen.

Autisme

Najaren.nl

Bij het communiceren met mensen met autisme vallen vaak bepaalde kenmerken op. Dit geldt voor zowel verbale (gesproken taal) als non-verbale (lichaamstaal, zoals oogcontact) communicatie. Het sociale aspect van communicatie is vaak moeilijk te begrijpen voor mensen met autisme. Het herhalen van woorden of eentonig en/of plechtig taalgebruik kunnen kenmerken zijn van autisme. Tijdens het gesprek worden grapjes vaak niet begrepen en wordt taal soms te letterlijk genomen. Iemand met autisme is vooral bezig met het ontcijferen van wat er tegen hem gezegd word, in combinatie met de lichaamstaal van de ander. Mensen met autisme vinden het moeilijk om een gesprek aan te gaan en te onderhouden, vooral met vreemden. Er wordt door mensen met autisme eerder tegen dan met iemand gepraat en ook kunnen ze zich vaak minder inleven in de ander. Vaak wordt oogcontact ontweken en gepraat over eigen interesses zonder na te gaan of de gesprekspartner dit ook wil.

Communicatie

Najaren.nl

Autisme is niet te genezen. Ook is autisme vaak aan de buitenkant niet te zien. Autisme is een aangeboren ontwikkelings- stoornis met een neurologische oorzaak. Autisme word ook wel een pervasieve stoornis genoemd. Dat betekent dat de gevolgen op alle gebieden van het leven merkbaar zijn, vooral op het gebied van sociale interactie, communicatie en verbeelding. Iemand die autisme heeft, heeft dat zijn hele leven lang. Autisme valt met medicatie niet te genezen. Vaak ontstaan er door het autisme ook problemen als depressies en/of angststoornissen.

Stereotiep gedrag

Najaren.nl

Voor stereotiep gedrag word tegenwoordig ook wel het werkwoord ‘stimmen’ gebruikt (van ‘self stimulating behaviour’) Ook zie op deze leeftijd vaak afwijkingen in de verbeelding bij spelontwikkeling. Er zit weinig variatie in het spel en het iets uit het niets kunnen voorstellen lukt vaak niet. Mensen met autisme gaan dan andermans gedrag kopiëren. Zij gebruiken verbeelding om betekenissen toe te kennen aan bepaalde symbolen. Mensen zonder autisme kunnen symbolen in andere situaties makkelijk toepassen zonder het opnieuw te moeten leren, zij kunnen bijvoorbeeld makkelijker overschakelen van tandenpoetsen in de badkamer naar tandenpoetsen in de keuken. Dit geldt niet voor mensen met autisme.
Bijvoorbeeld een autistisch kind zal eerst een nieuwe betekenis moeten verlenen aan het (symbool) tandenborstel. De tandenborstel hoorde voor het autistisch kind bij de badkamer en niet bij de keuken. Mensen met autisme denken fragmentarisch. Zij zien eerst de details en dan pas het geheel, in plaats van eerst het geheel en dan de details. Dit houdt ook in dat zij in een situatie het geheel moeilijk of vrijwel niet meer kunnen overzien bij een (kleine) verandering. Als voor iemand met autisme een beeld is veranderd in een situatie die zij kennen, moeten ze vaak opnieuw beginnen met waarnemen en puzzelen om alles weer tot een geheel te krijgen. Dit kost hen veel tijd en energie kost. Voor- al in onverwachte en nieuwe situaties is het fragmentarisch denken een probleem. Dit kan dan veel angst, stress of zelfs agressie teweeg brengen. Ook organiseren en plannen is moeilijk voor iemand met autisme, dit komt doordat ook hiervoor voorstellingsvermogen en verbeelding nodig is. Ze hebben veel behoefte aan een vast dagritme. Als ze hiervan af wijken levert dit vaak stress op.
Mensen met autisme hebben moeite in de sociale omgang. Er kan sprake zijn van iemand met autisme die zich volledig afsluit, terwijl een ander met autisme spontaan contact maakt, wel valt er dan vaak iets bijzonders op in dit contact. Bij autisme is de sociale interactie vaak het opvallendste kenmerk. Vooral bij de opbouw van relaties waarin wederkerigheid word verwacht. Er zijn voor sociale interactie geen vaste regels, dus hebben mensen met autisme op dit gebied weinig houvast. Het is erg moeilijk voor mensen met autisme om de gevoelens en gedachtegangen van anderen te plaatsen. Daar komt nog bij dat ze ook nog moeite hebben met het verwoorden van hun eigen emoties en gevoelens, en de prikkels die deze emoties leveren.

Sociale interactie

Najaren.nl

Er worden vier types onderscheiden in de sociale stoornis: 1. Het afzijdige type (Klassiek autisme). In deze groep komen veel mensen met een milde tot ernstige verstandelijke beperking voor. Zij aanvaarden alleen toenadering van mensen die ze vertrouwen, verder zijn ze onverschillig tegenover vreemden, mits ze iets van hun willen. 2. Het passieve type. Zij zijn bereid alles te doen wat van hun word gevraagd, maar nemen zelf geen initiatief. Het autisme valt bij deze mensen pas vaak op als er initiatief van hun word verwacht. Wat minder opvalt binnen deze groep is het communicatie en verbeeldingsprobleem. 3. Het actieve type. Neemt op een eenzijdige en ongepaste manier initiatief in het sociale contact. Zij praten bijvoorbeeld vaak over eigen interesses en gaan dan vaak alleen van zichzelf uit. Deze groep mensen worden vaak over het hoofd gezien bij de diagnostisering van autisme. Ze worden vaak bestempelt als koppig, asociaal, gedragsgestoord, of manipulatief. Dit is ook de grootste groep en zij hebben een gemiddelde tot hoge intelligentie. 4. Het hoogdravend type. Is vaak heel vormelijk en overmatig beleefd. Zij weten heel goed door hun goede intelligentie hun problemen te camoufleren en te compenseren. De sociale regels leren zij uit het hoofd op basis van aangeleerde scrips. Om subtiliteiten in het intermenselijk verkeer te begrijpen is intuïtie nodig, dit ontbreekt bij hen. Kenmerkend is ook de sociale naïviteit en gebrek aan empathie in deze groep.
Stimmen kan: Een teveel aan prikkels tegen gaan Extra prikkels geven mocht dat nodig zijn Helpen bij het omgaan met emoties Kalmeren en verlichten.
Onder de noemer Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) vallen nu een vijftal ontwikkelingsstoornissen: 1. Autistische stoornis (kernautisme of klassiek autisme genoemd) 2. Aspergersyndroom 3. Rettsyndroom 4. PDD-NOS (atypisch autisme, McDD vormt hiervan een subgroep) 5. Heller-syndroom (desintergratiestoornis bij kinderen, ook wel CDD genoemd) PDD-NOS: Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified McDD: Multiplex (complex) Developmental Disorder CDD: Childhood Disintegrative Disorder
11%
21%
33%
35%
Overige
Klassiek autisme
Asperger
PDD-NOS
www.najaren.nl
info@najaren.nl
www.najaren.nl
Voor veel mensen met autisme is sociale interactie vaak erg vermoeiend.
In Nederland heeft ongeveer 0,7 tot 1% van de bevolking een vorm van autisme.